Често задавани въпроси

Нося ли вина при причинени физически увреждания или материални щети върху трети лица в следствие от падане на фасадни или покривни елементи ?

Собствениците на сградната собственост са длъжни да я поддържат в безопасно за околните състояние. Според чл. 195 от ЗУТ, при евентуална авария, настъпила поради лоша поддръжка или експлоатация, те носят пълна отговорност за това. Липсата на поддръжка на фасадни и покривни елементи е често срещана практика дори в централните части на градовете. Падащите материали застрашават живота и здравето на преминаващите пешеходци и често нанасят не малки щети по паркирали в близост автомобили.

Застрахователните компании предявяват искове към собствениците на сградите за възстановяване на пълният размер на щетите. Стига се и до налагане на административни глоби в размер от 1000, до 5000лв.

Мога ли да спестя пари, без да жертвам от качеството?

Да, това е напълно възможно. Самият навременен ремонт е една инвестиция в ресурса на сградата, който действа като превантивна мярка срещу развитието на по-сериозни проблеми, изискващи повече капитал за решаването си. От друга страна, изборът на оптимална система за всеки един обект гарантира постигането на най-добрият баланс между цена, време за изпълнение и дълготрайност на получените резултати. За разлика от други фирми на пазара, ние не се обвързваме с използването на определени материали и технологии, което ни дава свобода при избора на най-добро решение.
След внимателен анализ от събраните данни се преминава към необходимите ремонтни дейности, без излишни видове работи. Експертаната оценка поставя конкретни цели и определя видовете ремонтните дейности за получаване на нележащи резултати като:
-възстановяване и увеличаване на коравината
– възстановяване и увеличаване якостта
– възстановяване и увеличаване на характеристиките на конструкцията
– осигуряване на водоплътност
– подобряване на външният вид на повърхността
– удължаване живота на сградата
– предпазване от развитие на корозия в армировката и бетона
В зависимост от поставените цели на ремонта, може да се наложи използването на няколко вида ремонтни дейности, постигащи различни резултати.

Предлагате ли услуги свързани с изграждане и узаконяване на пристройка – масивна или временна?

Често срещан случай в практиката е пристрояването на нови площи, към вече съществуващи такива. Готови сме да извършим консултации за конкретни обекти както от конструктивна гледна точка, така и от документална.

Мога ли да спра течовете в сутеренните части или басейна, без да прибягвам към цялостна подмяна на хидроизолацията?

Отговорът е да, но само в определени случаи. Най-често прилаганите методи са чрез обмазване с хидрофобно покритие или полагане на листова хидроизолация от вътрешната страна на стената или плочата. По този начин се постига основно козметичен ефект, като основите на сградата остават уязвими на агресивното действие и високата влажност на подпочвените води. Често постигнатият ефект е кратковременен и се налагат повторни ремонти. Съществува технология за инжектиране на специални разтвори или смоли в пукнатините и фугите на засегната от влагата плоча или стена. Тяхно основно предимство е, че запълват изцяло свързани кухини в материала, микропукнатини, отворени фуги, прекъсват капилярната структура на тухлите и бетона, с което спират изцяло повторната поява на течове и овлажнени участъци. При всеки случай универсално решение няма и спецификата на всеки един обект определя подхода за оптимално решаване на проблема.

Влагата в мазето или гаража – има ли как са се избавим от нея?

Зиданите и бетонните стени, които се намират в контакт с почвата, са изложени на атака от страна на влагата и солите, проникващи капилярно и странично през основите. Дори когато по време на проектирането и изграждането на конструкцията са взети необходимите мерки, след години се появяват дефекти в хидроизолацията на основите и тя започва да пропуска вода в подземните помещения на сградата – мазета, изби, полуетажи, подземни паркинги и други.

Вследствие на високата влажност в стените и основите се образува мухъл и се компрометира здравината на носещи конструктивни елементи. Често това е съпроводено с козметични и хигиенни дефекти, непозволяващи засегнатите помещения да бъдат обитавани или използвани по предназначение. В по-тежки случаи се стига дори до наводняване на основите и материални щети по имуществото, намиращо се там.

За щастие съществуват иновативни методи за отстраняването на капилярната влага в основите на старите сгради. Един надежден начин за това е създаването на водоплътно сечение в няколко реда от зидарията. В засегнатите от влагата участъци се пробиват отвори през които се инжектира хидрофобен разтвор под налягане. По този начин разпространението влагата се ограничава до инжектираният участък и няма възможност да прониква капилярно по височина на стената. За разлика от повечето продукти, предлагащи само козметично или временно решение на проблема, инжектираната хидроизолация защитава и конструкцията от редното влияние на подпочвените води. В третираните с хидрофобен разтвор зони силно намаляват деструктивните процеси в градивните материали. Други основни предимства на метода са, че не изисква къртене и разкопаване на основите. Времето за изпълнение е бързо, а довършителните работи са с малък обем и стойност. При добре изпълнена инжектирана бариера, нейният живот е равен на живота на самата сграда. Възможността на метода да се прилага само локално, в ограничена площ от сградата, както и неговата цена, позволяват той да бъде икономически изгоден при борба с влагата при мазета на еднофамилни къщи.

Трябва ли да се притеснявам при появата на пукнатина в сградата/къщата?

Пукнатините в сградите се делят на конструктивни и козметични. Образуват се в вследствие от най-различни причинители, като най-често това са неравномерни слягания в земната основа, земетръсни въздействия или намалени якостни показали на вложените материали. При тяхната поява е задължително да потърсите консултация от високо квалифициран специалист в областта на обследването и изпитването на строителни конструкции.

Оценката  на текущото и прогнозно състояние на дефектирала сграда е сложна инженерна задача обхващаща множество фактори с голяма сложност. Решението за нужда от конструктивни ремонтни дейности и подходящ подход е извън компетенциите на редовите инженери. Разбира се, в повечето случаи, пукнатините са само визуални и не засягат безопасната експлоатация на сградата. В някой частни случаи обаче, запълването на въпросните пукнатини е задължително от конструктивна гледна точка с цел безопасност, а размерите на самия ремонт са минимални и засягат само няколко сантиметра около образувалата се пукнатина в бетона. Често срещана заблуда е мита, че ако пукнатината не увеличава своите размери, тя не е опасна за конструкцията и няма нужда от своевременни мерки за диагностициране и отстраняване на причинителя. Първичен оглед от специалист отнема около час, а цената варира от 50 до 100лв.

Провиснала и напукана плоча?

Най-често срещаният случай при констатиране на пукнатини в плочите е непосредствено след тяхното декофриране, в следствие от недопустими провисвания в тях. Причините за пукнатинообразуване в този случай могат да бъдат липсата на необходимо преподпиране до набиране на минимално необходима якост на бетона, по-ниски негови показатели, грешно положена или грешно конструирана армировка, често срещано при стари къщи, строени около средата на миналия век.

Обикновено този вид пукнатини не увеличават своя размер по време на експлоатационният и живот на конструкцията. Ако провисването на подовата конструкция е по-голямо от допустимото, следва да се предприемат мерки за привеждането и в проектно състояние, гарантиращо безопасната и експлоатация за в бъдеще. Съществуват иновативни, елегантни усилващи системи, позволяващи „изправяне” на вече изградени стоманобетонни плочи в рамките на 24÷48ч, без наличието на „мокри” процеси.


Напукване на плочата може да се получи и в следствие на съсъхване на бетона след неговото полагане. Тези пукнатини трябва да бъдат затворени чрез циментова замазка с цел предпазване на армировката и бетона от външни въздействия. Това важи с особена сила при помещения с висока влажност или агресивни агенти във въздушната им среда, където плътното запълване на пукнатините е абсолютно задължително веднага след тяхната поява.

Как може да се подходи при вече образувани пукнатини в хоризонтални елементи?

При деформиране (провисване) на плочата, надвишаващо нормативното, собственикът на конструкцията трябва незабавно да се обърне към специалист, за да се направи нужното обследване на конструкцията. Обследването има за цел да установи причинителя на дефекта в конструкцията, моментното и прогнозно състояние, както и дали тя може да бъде експлоатирана в това състояние или се налага конструктивен ремонт. В строителната практика решаването на такъв тип дефекти най-общо може да се раздели на два типа: класически и модерни. Класическият тип решения са по-консервативни. Те се прилагат от години в строителната практика, въпреки редицата си недостатъци в сравнение с по-модерните системи. Използването на стоманобетонни доливки води до скъпи времеемки и трудоемки „мокри” строителни процеси по време на ремонта, увеличаващи чувствително собственото тегло на сградата, нарушаващи интериора и намаляващи геометричните размери на помещенията.

Използването на допълнителни стоманени носещи елементи пък от своя страна се характеризира с нуждата от изравнителни мазилки и замазки, голям брой заварки, трудности при плътното обрамчване на съществуващите елементи и други.
Съществуват модерни методи за усилване на подови конструкции – греди и плочи, както и на вертикални носещи елементи – шайби и колони. Фибро-армираните системи са модерно решение на множество проблеми, като тяхното приложение е от големи инфраструктурни обекти до малки, еднофамилни къщи. Фибро-армираните системи се характеризират с висока ефективност и сигурност, по-ниска цена, малък обем на ремонтните дейности и бързо влизане в експлоатация.

Как се постъпва при отваряне на пукнатини във вече изградена и експлоатирана във времето плоча?

Най-често срещаният случай предизвикващ този ефект е промяната на предназначението на помещенията, съпътствано с увеличаване на полезния товар в тях.

Това трябва да бъде констатирано от специалист, който в най-кратки срокове следва да предвиди варианти за действие и предотвратяване на по-нататъшни дефекти и разрушения, нарушаване на външния вид на конструкцията, и щети по оборудването поместено в нея.

Основен ремонт, началото?

При взето решение за основен ремонт винаги е добре да се обърнете към конструктор, който да констатира евентуални нужди отнесени към самата конструкция и нейната безпроблемна експлоатация за в бъдеще. Тази консултация е задължителна при промени в разпределението, свързани с разрушаване или преместване дори на леки преградни стени.

Загуба на пари и време е, ако след основния ремонт се окаже, че конструкцията е имала слаби места или не може да отговори на завишените натоварвания след ремонта. Такива допълнителни натоварвания причиняващи щети в последствие могат да бъдат завишено тегло от настилки, обособяването на складови площи, нови преградни стени, инсталиране на джакузи, фитнес оборудване и други.

Свържете се с нас j