Обследване и диагностика

Правилното решаването на конструктивни проблеми или промени по съществуващите строителни конструкции  започва с обследване и  диагностика на сигурността на сградата. Обследването на конструкцията представлява събиране на достатъчна информация относно състоянието на конструкцията. Процесът започва с извършването на цялостен оглед от инженер конструктор, запознаване с наличната строителна документация и набелязване на елементи за допълнително обследване и диагностика. На база събраната информация се изготва анализ за състоянието на сградата под формата на конструктивно становище или паспорт. Тези документи служат за основа на бъдещия конструктивен проект. Крайната цел е достигането на необходимо ниво на безопасност и удължаване експлоатационния срок на конструкцията по оптимален за възложителя начин.

Най-общо едно конструктивно обследване може да бъде разделено на пет основни етапа:

1. Анализ на наличните строително-конструктивната документация и строителни книжа

2. Диагностика и освидетелстване на моментното техническо състояние на конструкцията

3. Проучване за фактическите и прогнозните товари действащи върху сградата

4. Експериментално изследване, включително разрушителни и безразрушителни методи за изследване качествата на вложените материали и поведението на конструкцията (само в случаите, когато не може да се даде достатъчно точна оценка за носимоспособността на конструкцията или даден елемент, както и при недостатъчна информация и опит в технологията на ремонтните дейности)

5. Определяне на потенциалните резерви в носимоспособността на конструкцията и определяне на конструктивните елементи, части и съединения, които трябва да бъдат възстановявани, подменяни или усилвани

Изходните данни от диагностиката за техническо състояние служат за по-нататъшни действия и като основа за входни данни към проекта за възстановяване, усилване или реконструкция. Така те имат изключителна важност и трябва да им бъде обърнато особено внимание, предвид комплексността, сложността и опасността от внезапни разрушения на този етап.

Конструктивни становища

Кога Ви е необходимо конструктивно становище?
При състояние на търпимост на сградата. При промяна на предназначението на обекта. При извършване на ремонтни дейности свързани с премахване или изграждане на преградни зидове, изпълняване на отвори в стени и плочи.
За строежите по чл.147, ал.1, 3, 5, 7 и 12 от ЗУТ, за които не се изисква одобряване на инвестиционен проект, но се изисква разрешение за строеж като:
-стопански постройки;
-оранжерии с площ до 200 кв.м.;
-басейни с обем до 100 куб.м.;
-подпорни стени с височина до 2 м.;
-огради;
-остъкляване на балкони и лоджии;
-при узаконяване на съществуващи сгради и изготвяне на технически паспорт.
Във всички други случаи, когато е необходимо конструктивно становище.

Какво представлява конструктивното становище?

Това е текст, в който се съдържа информация за конструкцията, в която се извършват посочените строителни дейности, данни от направени изчисления и проверки по отношение на носещата способност на конструкцията вследствие извършваните дейности, графична част с детайли за изпълнение.

Колко струва изготвянето на конструктивно становище за сграда?

Цената за изготвяне на техническо становище на варира в много големи граници, според спецификата на конкретния случай. Минималната сума е 200лв.

Технически паспорт на сграда

Преди започването на всяка реконструкция е необходимо да се изготви на технически паспорт към обекта. Документите включени в паспорта дават яснота относно състоянието на конструкцията и необходимите мерки за поддържането и безаварийната експлоатация на сградата. Първата глава от паспорта съдържа основни характеристики за обекта като идентификационни данни и параметри – вид на строежа, предназначение, категория строеж, година на строителство, конструктивна система, данни за минали преустройства, налична документация и други. Втората глава включва, основни обемнопланировъчни и функционални показатели, част конструкции, както и инсталационна и технологична осигуреност. Към този етап от паспортизацията може да се наложи архитектурно заснемане на сградата – в план и фасади. Заключението в паспорта включва мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на необходимите ремонти.

Изготвянето на технически паспорт е регламентирано със чл. 176а  от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. В нея са определени обхватът и съдържанието на техническите паспорти на строежите.
Техническият паспорт се съставя за всички завършени нови строежи преди въвеждането им в експлоатация. За съществуващите строежи технически паспорт се съставя само след проведено обследване за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 ЗУТ.

Цената за изготвянето на технически паспорт варира в зависимост от големината и сложността на сградата, наличната информация и бъдещите строителни намерения. Минималната цена за паспортизацията е около 5лв/m2 застроена площ. Сроковете за изготвянето на паспорт също са в широки граници, като започват от 20 работни дни.