Усилване на конструктивни елементи

Усилване на вертикални елементи

Вертикалните носещи елементи – колони и шайби, имат за цел поемането на вертикални и хоризонтални натоварвания от конструкцията и предаването им към основите на сградата. Основно изискване към вертикалните елементи е те да не загубят носимоспособност при екстремни (максимални) натоварвания, което би могло да доведе до частично или цялостно разрушение на конструкцията. Образуването на “меки” участъци /стави/ в „натиснати” колони е напълно недопустимо.

Признак за слаби участъци в колоните е наличието на коси (наклонени) пукнатини. При констатирането на такива, консултацията с експерт е задължителна. Оголената и корозирала армировка в колони или шайби също застрашава сигурността на всяка една сграда и би следвало да се обърне особено внимание. Козметичното им прикриване, най-вече с гипсови разтвори, е крайно нежелателно! В практиката се срещат рамкови конструкции, чиито вертикални елементи са изнесени извън конструкцията и не поемат вертикални усилия. Собствениците често пренебрегват състоянието на тези елементи, като пропускат факта, че от тях зависи поведението на сградата при евентуално земетръсно въздействие.
В практиката се прилагат множество методи за усилване на вертикални елементи в зависимост от търсеният краен ефект – увеличаване на вертикална или хоризонтална носимоспособност, дуктилност и други.

Като класически методи могат да се определят усилването на колони със стоманен скелет, както и допълнителното обрамчване със стоманобетонен кожух.

По-модерни и рентабилни системи са на базата на композитни системи, като те притежават редица предимства пред конвенционалните. Изборът на подходяща система е сложна задача зависеща от редица фактори, специфични за всеки обект.

Усилване на стоманобетонни хоризонтални елементи

Най-често срещаният случай при констатиране на пукнатини в плочите е непосредствено след тяхното декофриране, в следствие от недопустими провисвания в тях. Причините за пукнатинообразуване в този случай могат да бъдат липсата на необходимо преподпиране до набиране на минимално необходима якост на бетона, по-ниски негови показатели, грешно положена или грешно конструирана армировка, често срещано при стари къщи, строени около средата на миналия век. Обикновено този вид пукнатини не увеличават своя размер по време на експлоатационният и живот на конструкцията. Ако провисването на подовата конструкция е по-голямо от допустимото, следва да се предприемат мерки за привеждането и в проектно състояние, гарантиращо безопасната и експлоатация за в бъдеще. Съществуват иновативни, елегантни усилващи системи, позволяващи „изправяне” на вече изградени стоманобетонни плочи в рамките на 24÷48ч, без наличието на „мокри” процеси. Напукване на плочата може да се получи и в следствие на съсъхване на бетона след неговото полагане. Тези пукнатини трябва да бъдат затворени чрез циментова замазка с цел предпазване на армировката и бетона от външни въздействия. Това важи с особена сила при помещения с висока влажност или агресивни агенти във въздушната им среда, където плътното запълване на пукнатините е абсолютно задължително веднага след тяхната поява.

Недопустими провисвания се наблюдават и при гредови елементи. Освен споменатите по-горе причинители, коризията в долната част на гредовото сечение намалява значително неговата носимоспособност на огъване и срязване.

Усилване на дървени и метални елементи

Дървени греди, колони, капители и други могат да се видят както в най-старите къщи, така и при модерни архитектурни решения в нови сгради. Тяхната естетическа стойност е висока и запазването им в оригинал при реставрация се превръща в предизвикателство. Класически метод при ремонт на дървени носещи елементи, срещан в нашата строителна практика, е комбинирането им с метални елементи, поемащи частично или изцяло натоварванията. Основен недостатък при това решение е добавянето на видими метални елементи, които не винаги се вписват успешно в общият облик на помещението. Чуждестранни научни проучвания показват възможностите за симбиоза между един от най-старите строителни материали – дървото и модерните композитни материали -стъклопласт, карбон и други. За разлика от класическите подходи, използването на композитни системи позволява минимални интервенции върху оригиналните дървени елементи. Изключително високите им механични показатели намаляват техният размер, с което става възможно незабелязаното им добавяне  към оригиналната конструкция.

Укрепване на гредоред

Според статистика на НСИ в страната съществуват 973 652 полумасивни сгради с тухлени стени и етажни плочи, построени на гредоред. Голяма част от тях имат нужда от основен ремонт на носещите дървени греди и връзките им с тухлените носещи стени на сградата. Основните цели при един такъв ремонт са запaзване на естетическия вид на гредореда, подмяна или усилване на засегнатите греди и най-вече ̶ повишаване на сеизмичната устойчивост на сградата. Дървените подови конструкции са най-слабото място при поемането на сеизмични въздействия. В оригиналния си вид те нямат достатъчна коравина за правилното преразпределяне на хоризонтални товари върху вертикалните носещи елементи. Това води до претоварване на колоните и е предпоставка за сериозни последствия за сградата и нейните обитатели. За щастие съществуват редица чуждестранни норми, които третират този проблем и предлагат изпитани конструктивни решения, приложими и за нашата строителна практика.

усилване гредоред

Усилване на фундаменти

Фундаментите са най-ниско разположените конструктивни елементи в една сграда. Тяхната функция е предаването на натоварванията от горната част на конструкцията върху почвата – земната основа. В днешно време най-често те се изпълняват от стоманобетон, но в по-старите сгради се срещнат такива от бетон, бутобетон, зидария с естествени или изкуствени зидарийни тела , дърво, метал и други. Според дълбочината на фундиране биват плитко или дълбоко заложени. Според геометричните си особености, плитко заложените се разделят фундаментна плоча, единични фундаменти, ивички, скарови или комбинация. Дълбоко заложените фундаменти са под формата на пилоти, шлицови стени и кладенчови фундаменти. Най-честата причина за напукване по стените на сградите е неравномерното слягане на фундаментите. Причините за това могат да бъдат най-разнообразни свързани с естествени и изкуствени процеси в почвата около и под сградата. Освен козметични дефекти, потъването на фундаментите става причина за натрупването на допълнителни усилия в елементите на сградата, като с това се намалява нейната носеща способност. Определянето на причинителите и рентабилността за навременните действия по тяхното отстраняване, са предмет на задълбочен технико-икономически анализ. При всеки случай, консултацията със експерт в областта е задължителна и отлагането на тази стъпка може да доведе до по-скъпи ремонти и крайно нежелателни последствия.

Усилване на зидани конструкции

Масово срещано явление в в строителството е цялостното преустройството на стари къщи, като основната идея на собствениците е да се използва вече изградената носеща конструкция на сградата. В редица случай, още при първоначален оглед, се забелязват дефекти в сградите като силно развити пукнатини в носещи тухлени стени, неравномерни слягания на основите и други. Тези дефекти са ясен признак за частично или напълно изчерпан капацитет за поемане на земетръсни въздействия, с което реално се застрашава живота на обитателите. Към тези реконструкции трябва да се подходи с особено внимание с оглед възрастта на носещата зидария, предвижданите промени предвиждащи избиване на нови отвори в стените, морално остарелите начини за строителство и изчисляване на сградите по онова време. Според състоянието на съществуващата конструкция, може да се наложат мерки за нейното укрепване най-вече за поемането на сеизмични въздействия.

Цялостното преустройство и ремонт е скъпо и сложно начинание, което би се обезсмислило, ако не се извърши качествено и след няколко години се наложи повторен ремонт поради проявили се в последствие дефекти и недостатъци в старата конструкция на къщата. Консултацията с експерт и изготвянето на проект се явяват едно задължително перо от ремонта, гарантиращо сигурност, дълъг живот и рентабилност на цялото строително начинание.

 

Инжектиране на фуги и пукнатини в сгради и басейни

Инжектирането на смоли и разтвори се прилага като алтернатива на добре познатите фолиа, мембрани мазани и други хидроизолации. Инжектираната хидроизолация е особено ефикасна при локална поява на влага или теч в стенни или подови елементи и най-вече при връзката между тях. Основни нейни предимства са създадената водоплътност в цялото сечение на елемента, защитата на армировката от корозия, бързото изпълнение без нужда от къртене, деформируемост след свързване, дълъг експлоатационен срок на инжектираните полиуретанови смоли (колкото живота на сградата), като в същото време полиуретанът не вреди на околната среда и човека. Повече за решаването на проблема с влагата в подземните части на сградата може да намерите Тук.

Нови отвори за врати

В последните години бита на хората се променя с изключителни темпове. Масово навлизат нови електроуреди, различни схеми за обзавеждане, модерни архитектурни решения и всичко това трябва успешно да се впише в нашите стари къщи или кооперации, строени в едно вече отминало време. Малките прозорци в старите къщи, липсата на директна връзка между помещенията или към дворното пространство, силно ограничават ергономичността на нашият дом. За щастие реконструкцията включваща избиването и отварянето на светли пространства за врата или прозорец е напълно възможно в голяма част от случаите. Дори, когато отвора се намира в носеща тухлена или стоманобетонна стена от сградата. Това, разбира се, може да стане само с одобрен проект изготвен от инженер-конструктор с опит в областта на преустройствените ремонти и добре запознат с работата на различните видове стоманобетонни и зидани/тухлени конструкции.

 

Свържете се с нас j