Обследване и диагностика

Правилното решаването на конструктивни проблеми или промени по съществуващите строителни конструкции  започва с обследване и  диагностика на сигурността на сградата. Обследването на конструкцията представлява събиране на достатъчна информация относно състоянието на конструкцията. Процесът започва с извършването на цялостен оглед от инженер конструктор, запознаване с наличната строителна документация и набелязване на елементи за допълнително обследване и диагностика. На база събраната информация, строителния инженер изготвя анализ за състоянието на сградата под формата на конструктивно становище или паспорт. Тези строителни документи служат за основа на бъдещия конструктивен проект за преустройство, надстрояване или смяна на предназначението. Крайната цел е достигането на необходимо ниво на безопасност и удължаване експлоатационния срок на конструкцията по оптимален за възложителя начин.

Най-общо едно конструктивно обследване може да бъде разделено на пет основни етапа:

1. Анализ на наличните строително-конструктивната документация и строителни книжа

Строителната документация към сградата е отправна точка за определяне качеството на проекта и сигурността на носещата конструкция. След анализ на наличната документация е необходимо да се направи проверка за съответствие между проекта и изпълненото  в действителност. Масово срещано явление в българската строителна практика са значителните отклонения в хода на изпълнение.

2. Диагностика и освидетелстване на моментното техническо състояние на конструкцията

В по-лесните случаи диагностика на състоянието на една сграда може да се извърши на база визуален оглед от инженер конструктор. При по-сложни строителки казуси се налага допълнетелно изследване за по-точно изясняване на проблема и начините за неговото оптимално отстраняване. Необходимата информация може да включва изслеване на почвените характеристики под сградата (геоложко проучване), безразрушително и разрушително определяне характеристиките на градивните материали, оценка на конструктивната система и качеството на изпълнение на сградата.

3. Проучване за фактическите и прогнозните товари действащи върху сградата

Един от основните причинители на дефекти и аварии в конструкциите е завишаването на натоварването върху тях. Добавянето на полезен товар от тежки замазки, гранитогрес, машинно оборудване и други, които не са оригинално предвидени в проекта, представляват опасност за сградата. Признаци за дефект са напукани елементи и недопустими провисвания в тях. При наличието на такива е необходимо незабавно да се консултирате с инженер конструктор.

4. Експериментално изследване, включително разрушителни и безразрушителни методи за изследване качествата на вложените материали и поведението на конструкцията (само в случаите, когато не може да се даде достатъчно точна оценка за носимоспособността на конструкцията или даден елемент, както и при недостатъчна информация и опит в технологията на ремонтните дейности)

Кои сме ние

Изпълнени проекти

Консултации

5. Геоложко проучване на почвата под сгардата

6. Определяне на потенциалните резерви в носимоспособността на конструкцията и определяне на конструктивните елементи, части и съединения, които трябва да бъдат възстановявани, подменяни или усилвани

Изходните данни от диагностиката за техническо състояние служат за по-нататъшни действия и като основа за входни данни към проекта за възстановяване, усилване или реконструкция. Така те имат изключителна важност и трябва да им бъде обърнато особено внимание, предвид комплексността, сложността и опасността от внезапни разрушения на този етап.

Конструктивни становища

Кога Ви е необходимо конструктивно становище?
При състояние на търпимост на сградата. При промяна на предназначението на обекта. При извършване на ремонтни дейности свързани с премахване или изграждане на преградни зидове, изпълняване на отвори в стени и плочи.
За строежите по чл.147, ал.1, 3, 5, 7 и 12 от ЗУТ, за които не се изисква одобряване на инвестиционен проект, но се изисква разрешение за строеж като:
-стопански постройки;
-оранжерии с площ до 200 кв.м.;
-басейни с обем до 100 куб.м.;
-подпорни стени с височина до 2 м.;
-огради;
-остъкляване на балкони и лоджии;
-при узаконяване на съществуващи сгради и изготвяне на технически паспорт.
Във всички други случаи, когато е необходимо конструктивно становище.

Какво представлява конструктивното становище?

Това е текст, в който се съдържа информация за конструкцията, в която се извършват посочените строителни дейности, данни от направени изчисления и проверки по отношение на носещата способност на конструкцията вследствие извършваните дейности, графична част с детайли за изпълнение.

Колко струва изготвянето на конструктивно становище за сграда?

Цената за обследване и изготвяне на техническо становище на варира според спецификата на обекта. Минималната цена за техническо становище е 250лв.

Технически паспорт на сграда

Преди започването на всяка реконструкция е необходимо да се изготви на технически паспорт към обекта. Документите включени в паспорта дават яснота относно състоянието на конструкцията и необходимите мерки за поддържането и безаварийната експлоатация на сградата. Първата глава от паспорта съдържа основни характеристики за обекта като идентификационни данни и параметри – вид на строежа, предназначение, категория строеж, година на строителство, конструктивна система, данни за минали преустройства, налична документация и други. Втората глава включва, основни обемнопланировъчни и функционални показатели, част конструкции, както и инсталационна и технологична осигуреност. Към този етап от паспортизацията може да се наложи архитектурно заснемане на сградата – в план и фасади. Заключението в паспорта включва мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на необходимите ремонти.

Изготвянето на технически паспорт е регламентирано със чл. 176а  от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. В нея са определени обхватът и съдържанието на техническите паспорти на строежите.
Техническият паспорт се съставя за всички завършени нови строежи преди въвеждането им в експлоатация. За съществуващите строежи технически паспорт се съставя само след проведено обследване за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 ЗУТ.

Цената за изготвянето на технически паспорт варира в зависимост от големината и сложността на сградата, наличната информация и бъдещите строителни намерения. Минималната цена за паспортизацията е около 4лв/m2 застроена площ. Сроковете за изготвянето на паспорт също са в широки граници, като започват от 20 работни дни.

Кои сме ние

Изпълнени проекти

Консултации