Преминете към съдържанието

Често задавани въпроси

1.Трябва ли да се притеснявам при появата на пукнатина в сградата/къщата?

Пукнатините в сградите се делят на конструктивни и козметични. Образуват се в вследствие от най-различни причинители, като най-често това са неравномерни слягания в земната основа, земетръсни въздействия или намалени якостни показали на вложените материали. При тяхната поява е задължително да потърсите консултация от високо квалифициран специалист в областта на обследването и изпитването на строителни конструкции.

Застрахователните компании предявяват искове към собствениците на сградите за възстановяване на пълният размер на щетите. Стига се и до налагане на административни глоби в размер от 1000, до 5000лв. В крайна сметка, собствениците носят и морално задължение за поддържането на сградата в безопасно за околните състояние.

2.Провиснала и напукана плоча?

Най-често срещаният случай при констатиране на пукнатини в плочите е непосредствено след тяхното декофриране, в следствие от недопустими провисвания в тях. Причините за пукнатинообразуване в този случай могат да бъдат липсата на необходимо преподпиране до набиране на минимално необходима якост на бетона, по-ниски негови показатели, грешно положена или грешно конструирана армировка. Провисналите и напукани плочи се срещат масово при стари къщи и кооперации, строени около средата на миналия век.

След внимателен анализ от събраните данни се преминава към необходимите ремонтни дейности, без излишни видове работи. Експертаната оценка поставя конкретни цели и определя видовете ремонтните дейности за получаване на нележащи резултати като:

– възстановяване и увеличаване на коравината

– възстановяване и увеличаване якостта

–възстановяване и увеличаване на характеристиките на конструкцията

– осигуряване на водоплътност

– подобряване на външният вид на повърхността

– удължаване живота на сградата

– предпазване от развитие на корозия в армировката и бетона

В зависимост от поставените цели на ремонта, може да се наложи комбинация от използването на няколко вида ремонтни дейности, постигащи различни резултати.

3.Как може да се подходи при вече образувани пукнатини в хоризонтални елементи?

При деформиране (провисване) на плочата, надвишаващо нормативното, собственикът на конструкцията трябва незабавно да се обърне към специалист, за да се направи нужното обследване на конструкцията. Обследването има за цел да установи причинителя на дефекта в конструкцията, моментното и прогнозно състояние, както и дали тя може да бъде експлоатирана в това състояние или се налага конструктивен ремонт. В строителната практика решаването на такъв тип дефекти най-общо може да се раздели на два типа: класически и модерни. Класическият тип решения са по-консервативни. Те се прилагат от години в строителната практика, въпреки редицата си недостатъци в сравнение с по-модерните системи. Използването на стоманобетонни доливки води до скъпи времеемки и трудоемки „мокри” строителни процеси по време на ремонта. Увеличава се чувствително собственото тегло на сградата, нарушава се интериора и се  редуцират геометричните размери на помещенията.

4.Как се постъпва при отваряне на пукнатини във вече изградена и експлоатирана във времето плоча?

Най-често срещаният случай предизвикващ този ефект е промяната на предназначението на помещенията, съпътствано с увеличаване на полезния товар в тях. По-редки са случаите на отслабване на маретиалите – стомана и бетон.

Освен нарушаване на външния вид на конструкцията, падащи елементи могат да нанесат сериозни щети по имущество, оборудване, и хора. Причинителя трябва да бъде определен от специалист конструктор. В най-кратки срокове той трябва да предвиди варианти за действие и предотвратяване на по-нататъшни дефекти и разрушения.

5. Предлагате ли услуги свързани с изграждане и узаконяване на пристройка – масивна или временна?

Често срещан случай в практиката е пристрояването на нови площи, към вече съществуващи такива. Ако това е извършено без необходимата, одобрена от общината документация, закона позволява на собствениците изваждането на удостоверение за търпимост на строежа. Удостоверението за търпимост не узаконява постройката, но служи като предпазна мярка срещу налагането на глоби свързани с незаконността на строежа и предписания за неговото премахване. Получаването на удостоверение за търпимост е относително лесен и евтин процес. Сградата обаче трябва да отговаря на определени изисквания като година на построяване, отстояния до регулационните линии и други.
Може да се свържете с нас за консултации както от конструктивна гледна точка, така и от документална.

6.Мога ли да спестя пари, без да жертвам от качеството?

Да, това е напълно възможно. Самият навременен ремонт е една изплащата се инвестиция в ресурса на сградата. Своевременните ремонти действат като превантивна мярка срещу развитието на по-сериозни проблеми, изискващи повече капитал за решаването си. От друга страна, изборът на оптимална система за всеки един обект гарантира постигането на най-добрият баланс между цена, време за изпълнение и дълготрайност на получените резултати. За разлика от други фирми на пазара, ние не се обвързваме с използването на определени материали и технологии, което ни дава свобода при избора на най-добро решение.

Вследствие на високата влажност в стените и основите се образува мухъл и се компрометира здравината на носещи конструктивни елементи. Често това е съпроводено с козметични и хигиенни дефекти, непозволяващи засегнатите помещения да бъдат използвани по предназначение. Понякога се стига до наводняване на основите и материални щети по имуществото, намиращо се там. Корозия в армировката и обрушване на бетона са следващ етап в който неглежирането на проблема може да доведе до сериозни последствия. Оголената, корозирала армировка е сигурен знак за нуждата от спешни  мерки.

За щастие съществуват иновативни методи за отстраняването на влагата в основите на старите сгради. Един надежден начин за това е създаването на водоплътно сечение в няколко реда от зидарията. В засегнатите от влагата участъци се пробиват отвори през които се инжектира хидрофобен разтвор. По този начин разпространението влагата се ограничава до инжектираният участък и се възпрепятства нейното капилярно преминаване по височина на стената. За разлика от повечето продукти, предлагащи само козметично или временно решение на проблема, инжектираната хидроизолация защитава и конструкцията от вредното влияние на подпочвените води.

В третираните с хидрофобен разтвор зони силно намаляват деструктивните процеси в градивните материали. Метода не изисква къртене и разкопаване на основите. Времето за изпълнение е бързо, а довършителните работи са с малък обем и стойност. При добре изпълнена инжектирана бариера, нейният живот е равен на живота на самата сграда. Възможността на метода да се прилага само локално, в ограничена площ от сградата, както и неговата цена, позволяват той да бъде икономически изгоден при борба с влагата при мазета на еднофамилни къщи.

7. Нося ли вина при причинени физически увреждания или материални щети върху трети лица в следствие от падане на фасадни или покривни елементи ?

Според чл. 195 от ЗУТ, при евентуална авария, настъпила поради лоша поддръжка или експлоатация на сградата, собствениците носят пълна отговорност за това. Липсата на поддръжка на фасадни и покривни елементи е често срещана практика дори в централните части на градовете. Падащите материали застрашават живота и здравето на преминаващите пешеходци и често нанасят не малки щети по паркирали в близост автомобили.

Оценката  на текущото и прогнозно състояние на дефектирала сграда е сложна инженерна задача обхващаща множество фактори. Решението за нужда от конструктивни ремонтни дейности и подходящ подход е извън компетенциите на редовите инженери. Разбира се, в повечето случаи, пукнатините са само визуални и не засягат безопасната експлоатация на сградата. В някой частни случаи обаче, запълването на въпросните пукнатини е задължително от конструктивна гледна точка с цел безопасност. При вземането на марки на време, размерите на самия ремонт са минимални и засягат само няколко сантиметра около образувалата се пукнатина в бетона или тухлите. Често срещана заблуда е мита, че ако пукнатината не увеличава своите размери, тя не е опасна за конструкцията и няма нужда от своевременни мерки за диагностициране и отстраняване на причинителя. Цената за първичен оглед на сграда в гр. София от инженер-конструктор е  150 лв. 

8.Основен ремонт, началото?

При взето решение за основен ремонт винаги е добре да се обърнете към конструктор, който да констатира евентуални нужди отнесени към самата конструкция и нейната безпроблемна експлоатация за в бъдеще. Тази консултация е задължителна при промени в разпределението, свързани с разрушаване или преместване дори на леки преградни стени.

Обикновено този вид пукнатини не увеличават своя размер по време на експлоатационният и живот на конструкцията. Ако провисването на подовата конструкция е по-голямо от допустимото, следва да се предприемат мерки за привеждането и в проектно състояние, гарантиращо безопасната и експлоатация за в бъдеще. Съществуват иновативни, елегантни усилващи системи, позволяващи „изправяне” на вече изградени стоманобетонни плочи. Този ремонт може да се реализира в рамките на 24÷48ч, без наличието на „мокри” процеси.

Напукване на плочата може да се получи и в следствие на съсъхване на бетона след неговото полагане. Тези пукнатини трябва да бъдат затворени чрез циментова замазка с цел предпазване на армировката и бетона от външни въздействия. Това важи с особена сила при помещения с висока влажност или агресивни агенти във въздушната им среда, където плътното запълване на пукнатините е абсолютно задължително веднага след тяхната поява.

9.Влагата в мазето или гаража – има ли как са се избавим от нея?

Зиданите и бетонните стени, които се намират в контакт с почвата, са изложени на атака от страна на влагата и солите, проникващи капилярно и странично през основите. Дори когато по време на проектирането и изграждането на конструкцията са взети необходимите мерки, след години се появяват дефекти в хидроизолацията на основите и тя започва да пропуска вода в подземните помещения на сградата. Най-засегнатите участъци са външните стени на мазета, изби, полуетажи, подземни паркинги и други, граничещи с почвата.

Използването на допълнителни стоманени носещи елементи пък от своя страна се характеризира с нуждата от изравнителни мазилки и замазки, голям брой заварки, трудности при плътното обрамчване на съществуващите елементи и други.
Съществуват модерни методи за усилване на подови конструкции – греди и плочи, както и на вертикални носещи елементи – шайби и колони. Фибро-армираните системи са модерно решение на множество проблеми. Тяхното приложение е подходящо както за големи инфраструктурни обекти, така и за малки, еднофамилни къщи. Фибро-армираните системи се характеризират с висока ефективност и сигурност, по-ниска цена, малък обем на ремонтните дейности и бързо влизане в експлоатация.

10.Мога ли да спра течовете в сутеренните части или басейна, без да прибягвам към цялостна подмяна на хидроизолацията?

Отговорът е да, но само в определени случаи. Най-често прилаганите методи са чрез обмазване с хидрофобно покритие или полагане на листова хидроизолация от вътрешната страна на стената или плочата. По този начин се постига основно козметичен ефект, като основите на сградата остават уязвими на агресивното действие и високата влажност на подпочвените води. Често постигнатият ефект е кратковременен и се налагат повторни ремонти. Съществува технология за инжектиране на специални разтвори или смоли в пукнатините и фугите на засегната от влагата плоча или стена.

Загуба на пари и време е, ако след основния ремонт се окаже, че конструкцията е имала слаби места или не може да отговори на завишените натоварвания след ремонта. Такива допълнителни натоварвания могат да бъдат завишено тегло от настилки, обособяването на складови площи, нови преградни стени, технологично или фитнес оборудване, инсталиране на джакузи  и други.