Преминете към съдържанието

ЕКИП

Защо укрепване и реконструкция?
Около 40% от глобалните емисии на парникови газове се генерират в строителството. От Реновирай вярваме, че възстановяването и преустрояването на съществуващи сгради е силно подценяван, устойчив подход за намаляване на това негативно влияние. Чрез индивидуални проектни решения ние удължаваме живота на изпълнените от нас проекти. 

инженер-конструктор-София-Теодор-Тодоров


Д-р инж. Теодор Тодоров
Управител

В момента: Управител на фирма „Реновирай“ от 2017 година. Експерт обследване, изпитване, диагностика, укрепване и реконструкция на зидани конструкции. Интереси в иновативните методи и технологии за усилване и възстановяване на строителни конструкции. Работи в сферата на ремонтните дейности върху сглобяеми, монолитни стоманобетонни и зидани сгради и съоръжение.

Предишен опит: Старши инспектор в отдел „ИКСБЕ“ към Столична Община – Район „Средец“, технически ръководител към „Енемона“ АД, „Минно-строителна компания“ЕООД и „Евро Алианс Тунели“. Планиране и организиране на строителни дейности, количествено-стойностни сметки. Контрол по качеството на изпълнение.

Образование: Докторска и инженерна степен придобити в УАСГ-София. Тема на дисертационният труд: Възстановяване и усилване на строителни конструкции с фибро-усилени композитни системи – организационно-технологични и конструктивни решения (автореферат). Завършени курсове „Science and Technology for Disaster Risk Reduction“, „Sustainability in Architecture“, „Critical Thinking & Problem Solving“

Доц. Д-р. инж. Иван Марчоков

В момента: Членува в Американското сдружение по строително инженерство ASCE. Преподавател в катедра: ”Масивни конструкции” от 1987г., а от 1992г. доцент към катедра „Масивни конструкции“. От 1994 г. преподава дисциплината „Диагностика, ремонт и реконструкция на сгради и съоръжения”. Член – съосновател на Съюза на строителните конструктори в България. Член на КИИП. Членува в:- ASCE – САЩ – Департамент „Консултантска дейност“ 1991г., Фондация: “Кранфилд Тръст “ – гр.Бирмингам, Великобритания – 1992г.
Вещо лице на Министерство на Правосъдието-№ 774(Д.В.бр.17/2004г.)
Участвал в проектирането на много обекти, както и в изготвянето на технически експертизи и становища.

Предишен опит: Участвал във възстановителни работи и спасителни екипи след земетресенията в: 1977г. – гр.Свищов ; 1977г. – гр.Велинград;
1986г.– гр.Стражица; 1988г. – гр.Спитак, Армения;
От 1980г. до 1998г. участвал и ръководил работни групи за установяване причините за крупни промишлени аварии и ликвидация на последствията от тях – ТЕЦ “Девня” , “ Реактор – Екстрактор “ – гр.Девня; ”Завод за полипропилен и поливинил- хлорид – Девня; – ”Агрополихим” – гр.Стара Загора; “Металхим“– гр.Бяла Слатина; – Стар Аспарухов мост – гр.Варна; ”Трета металургична база” – Дебелт – Бургаска област;
Специализира в Новосибирски инженерно-строителен институт „Механика на разрушението на стоманените конструкции” и „Оценка на сеизмичния риск” отново в Русия. Защитава и дисертация в УАСГ на тема „Повреди и срутвания в строителството и мерки за предотвратяване”. Контролирал е изпълнението на конструкцията при V и VI блок в АЕЦ „Козлодуй”.

Образование: Доц. д-р инж. Иван Марчоков е завършил Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) през 1974 г., специалност „Промишлено и гражданско строителство” с отличен успех.
Дисертации и Специализации на тема:
– 1975г. НИСИ – гр. Новосибирск – Русия на тема:
“Механика на разрушението на стоманените конструкции“;
– 1980г. ЦНИИСК “им.КУЧЕРЕНКО“ – гр. Москва, Русия на тема:
“Оценка на сеизмичния риск“;
– 1980г. ВИАС– София, България на тема:”Повреди и срутвания
в строителството и мерки за тяхното предотвратяване”;
– 1989г. ВлИСИ- Волгоград, Русия на тема: “Експлоатационна
сигурност и възстановяване на промишлени сгради и
съоръжения, след взривни и пожарни въздействия“;
– 1991г. МИСИ – гр.Москва, Русия на тема: “Технологии за
възстановяване на строителни конструкции и съоръжения“;

инж. Ина Илиева

В момента: Инженер – проектант част геодезия, Ръководител обекти, длъжностно лице ЗБУТ, координатор по БЗР в „БИАД-С“

Предишен опит: Геодезически измервания и заснемания, GPS измерване, трасиране, кадастър, вертикало планиране, картография, фотограметрия, дистанционни изследвания на Земята. Следене на деформации, геодезическо измерване на подкранови пътища. Контрол при строителни работи. „Урбанико“, „Геотехинженеринг“.

Образование: инженер геодезист – УАСГ, длъжностно лице за контрол по спазване на здравословни и безопаси условия на труд. Координатор по безопасност и здраве по време на проектирането и координатор по безопасност и здраве по време на строителството. Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност. Подаване на ЕЕДОП, ЦАИС ЕЕДОП.

арх. Алина Делиева

В момента: Архитект в Подемконсулт ООД. Проучва и проектира част архитектура на инвестиционни проекти на фаза:
Идеен, технически и работен проект.
Консултира възложителя и го подпомага при изработване на проектното задание.
Извършва предварително или обемно – устройствено проучване в зависимост от възложената задача.
Извършва проектиране в съотвествие с проектното задание действащата нормативна уредба.
Съставя обяснителни записки, количествени и количествено стойностни сметки на част “Архитектура” на техническия или работния проект. Координира и съгласува изработения проект с проектанти на другите проектни части.
3D продуктова визуализация.
Изготвя интериорни проекти до фаза: работен проект.

Предишен опит: Изчертаване на зададените обекти, съгласно проекта и спазвайки всички изисквания, зададени в техническото задание. Изготвяне на технически чертежи по проект и задание. Изготвяне на скици по идеен проект.

Образование: бакалавър – строителство и архитектура на Сгради и съоръжения (САСС) – ВСУ “ Любен Каравелов”.
Магистър – Архитектура и Бакалавър – ССС при ВСУ “Любена Каравелов” София.

Допълнителни квалификации – Допълнително обучебие “Компютърни технологии за архитекти – Archicad 18” – УАСГ

гл.ас. Д-р инж. Васил Георгиев

В момента: Главен асистент в катедра „Метални Дървени и Пластмасови Конструкции”-УАСГ, проектант на строителни конструкции и съоръжения в „Бета Консулт 1” и „Проремус” ООД.
Член на КИИП с ППП от 2011г; Член на IABSE – “Международна асоциация по мостово и конструктивно инженерство”.
Проектиране, консултиране и надзор при производтвото и монтажа на стоманени конструкции. Оценка на експлоатационната годност. Проектиране на нови и усилване на съществуващи стоманобетонни конструкции. Опит при обследването на метални конструкции. Участиие в множество технически експертизи, изготвени голям брой конструктивни становища.
Специалист при проектиране на листови конструкции – резервоари, силози, бункери.

Предишен опит: Опит в надзора при производство на метални конструкции, оценител по качеството на завръчни шевове. Експертна дейност при оценка на остатъчна експлоатационна годност на стоманени конструкции, техническа оценка, проекти за усилване и реконструкция
Солиден опит в проектирането на листови конструкции – резервоари, силози, бункери. Главен проектант или проектант в екип при проектирането на над 50 стоманени вертикални резервоара, повечето от които вече изграденини, в различни страни от Европа, Азия и Африка.
Участие в екип при проектиране на някои големи пречиствателни станции за градове като Русе, Пазарджик и др. Опит като технически ръководител при изграждането на големи жилищни стоманобетонни сгради и комплекси с РЗП от 3000 до 5000 м², спортни съоръжения, комплекси и др.
Член на AWS – Американска асоциация по заваряване до 2011г, бивш член на БСЗ (Български съюз по заваряване).

Образование: Образователна и научна степен Доктор, придобита през 2015г, Магистър по Строителство на сгради и съоръжения от 2008г, Строителен техникум „Христо Ботев”-София, завършен през 2003г. Специализация във Флоренция (Италия) през 2009г на тема „Естествени и предизвикани от човека опасности, верига на риска” – лекции по сеизмичен, ветрови, геотехнически риск и риск от наводнения.
Специалист – Визуален контрол на заваръчни шевове по EN 473, ниво 2

гл. аc. Д-р инж. Боян Петров

В момента: Главен асистент катедра „Строителни материали и изолации” – УАСГ, специалист в областта на строителните материали, изпитване на строителни материали и изделия, оценка на съответствието. Обследване и изпитване на строителни конструкции по разрушителен (якост на натиск, чрез изрязване на бетон от конструкция, степен на карбонизация, якост на опън на вложена в бетона армировка) и безразрушителен способ (определяне количество, дълбочина и разположение на стоманена армировка, определяне степента на корозия на вложена в бетона армировка, вероятна якост на коснтрукционна стомана, вероятна якост на натиск на бетон и др.). Обследване на трудно достъпни конструкции по метода на промишления алпинизъм. Проектиране на хидроизолации.

Предишен опит: Участие в над 50 технически и конструктивни експертизи на промишлени и обществени сгради и съоръжения, включително и като ръководител на колектив. Консултант, отдел „Бетони ” в „Сика България” ЕООД.

Образование: Магистър инженер „Транспортно строителство” – УАСГ