строителна-консултация-инженер-конструктор

Консултации

Renovirai.com предлага строителни консултации от доказани експерти конструктори в сферата на строителните интервенции по съществуващи сгради. Първи етап от всяка една консултация е посещението на обекта и първоначалната му визулана оценка. Резултатите от посещението имат за цел да определят следващите необходими дейности за постигане на положителен краен резултат. Екипът изготвя и необходимата техническа документация за всеки етап от строително-инвестиционния процес

Предварително определяне на текущо състояние от инженер конструктор

На базата на цялостен оглед на Вашата строителна конструкция, налична строителна документация към нея и след обстоен анализ се определя текущото и прогнозно състояние на конструкцията. Според БДС EN 1998-3:2005 има три нива на информация KL1, KL2 или KL3. В случай на повреди в конструкцията се определя нейното гранично състояние LS според БДС EN 1998-3 ( Пред разрушение –NC, Значителни повреди – SD и Ограничени повреди – DL).

Цената за първичен оглед на сграда в гр. София от инженер-конструктор е  250лв. Стандартно първичен оглед с частично обследване на малка сграда отнема до 60 минути. Консултация за многофамилни сгради е 320лв в рамките на час и половина.  

Екипът на Реновирай извършва огледи и изпълнява обекти и извън София.

За целите на огледа е необходимо да се предостави достъп до максимален брой помещения от сградата, включително и до мазета, зимници. При наличие на пукнатини е добре достъпът до тях да е открит. Огледите целят  да се проследи техния път и характер на образуване. Предоставяне на налична документация към сградата също може да даде полезна информация на конструктора.

Устройствено проучване

На този етап възложителят възлага на проектанта устройствено проучване даващо яснота за параметрите на застрояване и други законови ограничения, свързани със строителното начинание. Събраната информация служи за предварителна оценка за съобразност на инвестиционното намерение. Синхронизират се целите поставени от възложителя с реалните законови граници за конкретния обект.

Правни консултации

Спецификата на строителните дейности по съществуващи сгради изисква задълбочено познаване на нормативната база в строителството. Често, при подценяване на възможните проблеми съвързани с една реконструкция, в която се засягат чужди интереси, се стига до съдебно разрешаване на възникнали спорове. Предвиждането на тези трудности в ранен етап може да предотврати до голяма степен възможните пречки при реализирането на проекта.

Дейностите по упражняване на консултантска дейност по смисъла на ЗУТ се изразяват в оценка на съответствието на Инвестиционен Проект (ИП) със съществените изисквания към строежите по смисъла на ЗУТ. Ползването на конструктивно-правни съвети от добре подготвени, практикуващи специалисти, познаващи в детайли нормативната уредба, могат да спестят много главоболия и разходи. Крайният резултат на дейността по оценка на съответствието на ИП е одобряване на работния проект и издаване на разрешение за строителство.

Може да се обърнете към нас в случай на строителни дела и процедури, правно обслужване на физически и юридически лица, при обжалване на актове от РДНСК или от районната общинска администрация. При нужда от правна подкрепа в дела срещу доставчици и фирми по поддръжка на имоти и други

Предварителна/окончателна икономическа оценка

Резултатите от предварителния анализ могат да послужат за изготвянето на предварителна или окончателна икономическа оценка. В нея се дава представа, до колко е рентабилно инвестирането на допълнителни средстава с цел постигане на предявените към сградата по-високи изисквания. Обикновено те включват постигането на ниво на безопасност, удължаване на експлоатационния й срок, увеличаване на полезната площ или натоварването, промяна в предназначението на помещенията.

Техническо обследване

В някои случаи се налага по-подробно обследване, включващо архитектурно заснемане и техническо обследване на материали, отделни елементи или на цялата конструкция. Целта е да се достигне информационно ниво KL2 или KL3 според БДС EN 1998-3:2005, което да даде необходимата информация с достатъчна сигурност за състоянието и възможностите на конструкцията. На база на тази информация се изготвя заданието за проектиране и строителните работи, които трябва да бъдат включени в проекта. Спрямо резултатите от техническото обследване може да се наложи повторно изготвяне на икономическа оценка, включваща допълнителни строителни дейности, целящи сигурност на сградата и нейните обитатели.

Задание за проектиране

При положителен резултат от икономическата оценка се преминава към изготвяне на задание за проектиране от страна на възложителя. В случай, че той не е добре запознат със строителните работи, заданието за проектиране се изготя съвместно с проектанта или външно лице. В него възложителят определя фазите на проектиране (Идеен проект, Технически проект, Работен проект) ,частите на проекта за всяка отделна фаза в зависимост от вида и спецификата на обекта, параметрите на строителство и допълнителни изисквания. При възлагане на частите на проекта се спазват изискванията за задължителен минимален обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Виза за проектиране

Визата за проектиране се издава съгласно категорията на строеж, в която попада обекатът. Според Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, реконструкциите и ремонтните дейности също спадат към категориите строежи. Категорията строеж определя и институцията, от която се издава визата за проектиране.

Проектиране

Според Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, обхватът на инвестиционните проекти, в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения, може да включва следните проектни части:

1. Части за архитектура и конструкции:
а) архитектурна;
б) интериор и обзавеждане;
в) конструктивна;

2. Части за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура:
а) водоснабдяване и канализация;
б) електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации);
в) топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация;
г) енергийна ефективност, чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;
д) газоснабдяване;
3. Части за устройство на прилежащия към обекта терен:
а) геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка);
б) паркоустрояване и благоустрояване;
4. Част технологична;
5. Част пожарна безопасност, чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
6. План по безопасност и здраве, чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
7. Част организация и безопасност на движението съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците ;
8. Част план за управление на строителните отпадъци с обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;
9. Други проектни части при сложни и комплексни обекти:
а) обща обяснителна записка;
б) генерален план;
в) сметна документация;
10. Проектни части при специфични обекти:
а) консервация, реставрация и експониране на недвижими културни ценности;
б) земна основа.

Съгласуване и одобряване на инвестиционния проект

Спрямо категорията на строеж, инвестиционните проекти се одобряват от главният архитект на района или общината. Съгласуването на инвестиционните проекти се състои в проверка на съответствието им с предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормите за застрояване. В случаи, че в едногодишен срок от одобряването на инвестиционните проекти възложителят не направи искане за получаване на разрешение за строеж, проектът губи правно действие. Отказ да се одобри инвестиционен проект се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това.

Разрешение за строителство

Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината или района. То се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект. Разрешението за строеж се издава едновременно с одобряването на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението. Срокът за издаване е 7 дена от постъпване на писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект. Одобреният инвестиционен проект, когато такъв се изисква, е неразделна част от разрешението за строеж. Разрешението за строеж може да се издава и за отделни етапи (части) на строежите, които могат да се изпълняват и използват самостоятелно, а за жилищните сгради и за отделни етажи от сградата – при условие, че се завършва архитектурно-пространственото и фасадното оформяне на всеки етап от строителството.

Строителство

За начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква – датата на заверка на заповедната книга.

Завършване на строителството. Разрешение за ползване