строителна-консултация-инженер-конструктор

Consulting

Renovate offers the services of a leading team of proven experts in the field of reconstruction, reinforcement and restoration of building structures. The team offers consulting and development of the necessary technical documentation at every stage of the construction investment process in new or existing buildings.

Pre-determination of the current condition

На базата на цялостен оглед на Вашата строителна конструкция, налична строителна документация към нея и след обстоен анализ се определя текущото и прогнозно състояние на конструкцията. Според BNS (Bulgarian National Standards) EN 1998-3: 2005 there are three levels of information KL1, KL2 or KL3. In case of damage to the structure, its limit state is determined LS според БДС EN 1998-3 ( Пред разрушение –NC, Значителни повреди – SD и Ограничени повреди – DL).

Цената за първичен оглед на сграда в гр. София от инженер-конструктор е  250лв. Стандартно първичен оглед с частично обследване на малка сграда отнема до 60 минути. Консултация за многофамилни сгради е 320лв в рамките на час и половина.  

Екипът на Реновирай извършва огледи и изпълнява обекти и извън София.

For the purposes of the inspection it is necessary to provide access to the maximum number of rooms in the building, including basements, cellars. If there are cracks, it is good to have access to them. The inspections aim to trace their path and nature of formation. Providing available documentation to the building can also provide useful information to the constructor.

Territory examination

На този етап възложителят възлага на проектанта устройствено проучване даващо яснота за параметрите на застрояване и други законови ограничения, свързани със строителното начинание. Събраната информация служи за предварителна оценка за съобразност на инвестиционното намерение. Синхронизират се целите поставени от възложителя с реалните законови граници за конкретния обект.

Legal advice

Спецификата на строителните дейности по съществуващи сгради изисква задълбочено познаване на нормативната база в строителството. Често, при подценяване на възможните проблеми съвързани с една реконструкция, в която се засягат чужди интереси, се стига до съдебно разрешаване на възникнали спорове. Предвиждането на тези трудности в ранен етап може да предотврати до голяма степен възможните пречки при реализирането на проекта.

The activities for consulting activities within the meaning of the Spatial Development Act are expressed in the assessment of the compliance of the Investment Project (IP) with the essential requirements for the constructions по смисъла на ЗУТ. Ползването на конструктивно-правни съвети от добре подготвени, практикуващи специалисти, познаващи в детайли нормативната уредба, могат да спестят много главоболия и разходи. Крайният резултат на дейността по оценка на съответствието на ИП е одобряване на работния проект и издаване на разрешение за строителство.

You can contact us in case of construction cases and procedures, legal services for individuals and legal entities, in appealing against acts of the “Regional directorate for national construction control” or the regional municipal administration. In need of legal support in cases against suppliers and property maintenance companies and others

Preliminary / final economic evaluation

The results of the preliminary analysis can serve as an initial guide or as a final economic evaluation. It provides an insight as to what cost-effective investment of additional resources is, considering the final aim, which is reaching high standards of enformance for the building. In most cases those include achieving a high level of safety, extending service life, increasing the useful area or its loading, change of intended purpose.

Technical investigation

В някои случаи се налага по-подробно обследване, включващо архитектурно заснемане и техническо обследване на материали, отделни елементи или на цялата конструкция. Целта е да се достигне информационно ниво KL2 или KL3 според БДС EN 1998-3:2005, което да даде необходимата информация с достатъчна сигурност за състоянието и възможностите на конструкцията. На база на тази информация се изготвя заданието за проектиране и строителните работи, които трябва да бъдат включени в проекта. Спрямо резултатите от техническото обследване може да се наложи повторно изготвяне на икономическа оценка, включваща допълнителни строителни дейности, целящи сигурност на сградата и нейните обитатели.

Project assignment

In case of a positive result of the economic examination, the contracting authority shall prepare a project assignment. In case he is not well informed with construction work, the project assignment shall be prepared under the supervision of the designer or the external advisor. In it the project assignor defines the design phases (Concept Design, Developed Design, Technical Design), the parts of the project for each phase, depending on the type and the specificity of the site: the parameters of the construction and additional requirements. When assigning the parts of the project the requirements for mandatory minimum scope and content as required by Regulation No 4 of 21 May 2001 on the scope and content of investment projects.

Design visa

Визата за проектиране се издава съгласно категорията на строеж, в която попада обекатът. Според Ordinance № 1 of July 30, 2003 on the nomenclature of types of constructions, реконструкциите и ремонтните дейности също спадат към категориите строежи. Категорията строеж определя и институцията, от която се издава визата за проектиране.

Design

According to Ordinance № 4 of 21 May 2001 for the scope and content of the investment projects, the scope of the investment projects, depending on the type, purpose, size and location of the designed sites and the requirements to the design decisions, may include the following design parts:

1. Parts of architecture and structures:
a) architectural;
b) interior and furnishings;
c) constructive;

2. Parts of installations and networks of the technical infrastructure::
a) water supply and sewerage;
b) electrical (electricity supply, electrical equipment and electrical installations);
c) heat supply, heating, ventilation and air conditioning;
d) energy efficiency, whose scope and content are defined in accordance with Ordinance No. 7 of 2004on energy efficiency, heat conservation and energy saving in buildings;
e) gas supply;
3. Device parts of the site adjacent to the site::
a) geodesy (tracing plan and vertical planning);
b) Park development and improvement;
4. Technological part;
5. Fire safety part, the scope and content of which are determined in accordance with Ordinance з Iz-1971 of 2009. for construction-technical rules and norms for ensuring fire safety;
6. Safety and health plan, the scope and content of which are determined in accordance with Ordinance № 2 of 2004 for the minimum requirements for healthy and safe working conditions during construction and installation works;
7. Part organization and traffic safety according to Ordinance № 3 of 16 August 2010 for the temporary organization and traffic safety during construction and installation works on the roads and streets;
8. Part of a construction waste management plan with scope and content according to art. 4 and 5 of The Ordinance for construction waste management and for the use of recycled construction materials;
9. Other design parts for complex and complex objects:
a) a general explanatory note;
b) general plan;
c) accounting documentation;
10. Design parts for specific sites:
a) conservation, restoration and display of immovable cultural property;
b) ground base.

Co-ordination and approval of the investment project

According to the category of construction, the investment projects are approved by the chief architect of the region or municipality. The coordination of the investment projects consists in checking their compliance with the provisions of the detailed development plan and the rules and norms for construction. In cases where within one year from the approval of the investment projects the assignor does not make a request for obtaining a construction permit, the project loses legal effect. Refusal to approve an investment project is made only in accordance with the law, stating the specific reasons for this.

Building permission

A building permit is issued by the Chief Architect of the municipality or area. It shall be issued to the contracting authority on the basis of an approved investment project. The building permit shall be issued at the same time as the investment project is approved when requested in the application. The deadline for issuance is 7 days from the receipt of the written application when there is an approved investment project. An approved investment project, when one is required, is an integral part of the building permit. The building permit can also be issued for individual stages of the works that can be executed and used on their own. For residential buildings and separate floors of the building individual stages are issued conditionally, the condition being that the architectural, spatial and facade shaping of every stage of construction is completed.

Construction

The beginning of the construction, according to the issued building permit shall take place on the date of drawing up the protocol for opening of a construction site and the designation of the building line and level Should one not be requires the date of the ordnance construction book is used as a starting point of the project.

Completion of construction. Permission to use