ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ

Кога е необходимо геодезическо заснемане:

Геодезическо заснемане се използва за основа при изготвянето на всеки инвестиционен проект за изграждане на сгради и съоръжения. То отразява съществуващото състояние на терена с надморски височини и други теренни особености. Заснемане се прави и на дървесната растителност.
Геодезическо заснемане се извършва и при обследване на отговорни съоръжения и инсталации, като подкранови пътища, мостове, металообработващи машини и други.

Геодезическо заснемане е необходимо и при издаването на удостоверение за търпимост, за нанасяне на сграда в кадастъра, за следене на деформации и неравномерни слягания на сгради и съоръжения.

Лице за контакт:
Eng. Ina Ilieva
тел: +359885963921

Кога е необходимо геодезическо трасиране:

Геодезическо трасирането се използва широко в етапа на самото строитлство на сградите и съоръженията. Извършва се трасиране на имотна граница, трасиране на изкоп, фундамент, конструктивни оси, вертикални елементи (шайби и колони). Трасиране е необходимо и при изпълнението на вертикална планировка на терена.
Други често извършвани от нас геодезически услуги са изготвяне на проект за промяна на кадастралната карта, изготвяне на комбинираната скица за пълна или частична идентичност, изменение на регулационен план и други геодезически услуги.

Кой изпълнява тази дейност:

Геодезическите услуги се извършват от екип опитни и квалифицирани инженер геодезисти, притежаващи проектантска правоспособност и удостоверение за дейности по кадастър. Зе целта те са оборудвани с GPS приемници, тотални станции, електронни нивелири и лицензиран софтуер за обработка на данните.

Геодезически услуги

 • Геодезическо заснемане
 • Геодезическо заснемане за проектиране
 • Геодезическо заснемане на дървесни видове
 • Геодезическо заснемане за „Удостоверение за търпимост”
 • Геодезическо заснемане за отразяване на изменения в Кадастрална Карта
 • Геодезическо заснемане за Удостоверение по чл. 52 от ЗКИР
 • Прецизно геодезическо заснемане и обследване на кранови и подкранви пътища

 

 • Трасиране
 • Трасиране на имотна граница
 • Трасиране на сграда
 • Трасиране на конструктивни елементи
 • Трасиране на оси
 • Трасиране на линейни съоръжения
 • Design
 • Вертикална планировка
 • Трасировъчен план
 • Картограма на земните маси
 • Кадастър
 • Изменения на кадастрална карта
 • Делба на имот
 • Обединение на имоти
 • Нанасяне на самостоятелни обекти на собственост (СОС)
 • Комбинирана скица
 • Удостоверение за идентичност
 • Геодезическо заснемане за Удостоверение по чл. 52 от ЗКИР
 • Проследяване на подземни проводи с уред за трасиране на подземни комуникации (тонгенератор / аудио честотен генератор) и геодезическо заснемане на трасето
 • Срокът за изпълнение и цената се уточняват след предоставяне на необходимата информация и в зависимост от сложността и локацията на обекта.

Лице за контакт:

Eng. Ina Ilieva

тел: +359885963921

 ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕЦЕНА / леваСРОК/ работни дни
Геодезическо заснемане за проектиране на сграда300 лв на дка5
Геодезическо заснемане за проектиране на проводи700 лв на км (мин. 350)5
Геодезическо заснемане на дървесни видове – до 40 броя дървета260 лв5
Контролно заснемане на фундамент (в зависимост от големината на фундамента)220 лв3
 Геодезическо заснемане за „Удостоверение за търпимост”250 лв5
ТРАСИРАНЕЦЕНА / леваСРОК/ работни дни
Трасиране на имотни граници – земеделска земя до 20 броя точки250 лв3
Трасиране на имотни граници – урбанизирана територияиндивидуална цена7
 Трасиране на проектна сграда270 лв3
 Трасиране на конструктивни оси и вертикални елементи (колони, шайби)230 лв3
ПРОЕКТИРАНЕЦЕНА / леваСРОК/ работни дни
Проект по част геодезия за сграда (Вертикална планировка, Трасировъчен план и Картограма на земните маси)5507
Проект по част геодезия за проводи (Трасировъчен план)800 лв на км (мин. 250)7
   
КАДАСТЪРЦЕНА / леваСРОК/ работни дни
Нанасяне на самостоятелни обекти на собственост (СОС) при предоставяне на проект по част Архитектура200 лв5
Нанасяне на сграда (в зависимост от големината на сградата)400 лв10
Изменение на имот (разделяне, обединяване, промяна на граници)500 лв10
Удостоверение за идентичност 200 лв3
РЕГУЛАЦИЯЦЕНА / леваСРОК/ работни дни
Мотивирано предложение за изменениена регулация450 лв5 до 10
Проект за изменение на регулация (в зависимост от обхвата)400 лв10
Комбинирана скица (в зависимост от изходните данни и броя слоеве)мин. 150 лв1 до 7
 Геодезическо заснемане за Удостоверение по чл. 52 от ЗКИРЦЕНА / леваСРОК/ работни дни
Проводи – папка за НАГ (ВиК, топлопровод и газопровод)800 лв на км (мин. 300)5
Ел. кабел – папка за НАГ и папка за ЧЕЗ1100 лв на км (мин. 400)5