PASSPORTIZATION OF BUILDINGS

Technical passport of a building

The main purpose of the certification of existing buildings is their safe operation throughout the life cycle. A building passport is also a required document when applying for a number of national funding programs. Before the start of each reconstruction, it is mandatory to inspect the structure, and the results to be reflected in the form of a technical passport to the site. The passport covers the entire building and is accompanied by activities for partial inspection of the structure. It is not allowed to prepare a passport for a separate floor or part of the building.

What does the passport of a building contain?

Най-общо документите включени в паспорта дават яснота относно състоянието и надеждността на конструкцията и необходимите мерки за поддържането и безаварийната експлоатация в бъдеще. Към техническия паспорт се прилага и доклад за енегрийната ефективност на сградата. Първата глава от паспорта съдържа основни характеристики за обекта като идентификационни данни и параметри – вид на строежа, предназначение, категория строеж, година на строителство, конструктивна система, данни за минали преустройства, налична документация и други. Втората глава включва, основни обемнопланировъчни и функционални показатели, част конструкции, както и инсталационна и технологична осигуреност. Към този етап от паспортизацията може да се наложи архитектурно заснемане на сградата – в план и фасади. Заключението е последната глава от паспорта, като в него се описват подробно всички мерки за поддържане на сградата в добро състояние. Предвиждат се и срокове за извършване на необходими ремонти и контролен мониторинг.

Which buildings need certification and where is the activity regulated?

The technical passport consists for all completed new constructions before their commissioning, as well as for existing buildings. Exclusion with additional construction, temporary constructions, illegal within the meaning of Art. 225, para. 2 of the Spatial Development Act, as well as these without permanent development status.
A technical passport for the existing buildings shall be drawn up only after an inspection has been carried out to establish their technical characteristics, related to the requirements under Art. 169, para 1, para 2 and para 3 of the Spatial Development Act.
The preparation of a technical passport is regulated by Art. 176a from Spatial Planning Act (SPA) and Ordinance № 5 of 2006 on the technical passports of the constructions. It defines the scope and content of the technical passports of the constructions.

What is the price for a building passport?

Цената за изготвянето на технически паспорт варира в зависимост от големината и сложността на сградата, наличната информация и бъдещите строителни намерения. Друг фактор, който може значително да повиши цената на паспорта, е несъответствието на наличната строителна документация с фактически изпълненото по време на строителството. В такъв случай се налага архитектурно и конструктивно заснемане. Цената за архитектурно заснемане варира от 1,5лв до 3лв на квадрат, като зависи от големината на проекта и сложността му.  Към 2021 г., цена за паспортизация на сграда е от 3  до 6лв на квадрат застроена площ. Сроковете за изготвянето на паспорт са в широки граници, като започват от 25 работни дни. При необходимост от възстановяване на строителни книжа, в зависимост от спецификите на обекта, този срок може да достигне 40 работни дни.

How to reduce the price?

When determining the price for a passport, the available construction documentation for the building is crucial. For the constructions of the 5th category it is most often found in the archives of the regional municipalities. For higher categories such archives are kept in the regional directions. For Sofia Municipality, this is the Department of Architecture and Urban Planning.Nevertheless, the quality preparation of the passport, the final conclusions and recommendations in it can save significant future costs and headaches for the maintenance of the building. In some cases, the information in the passport can be decisive for the life expectancy of a building. Excessively cheap and fictitious inspection and preparation of this document poses risks to the health of the building and its safety.

For a specific inquiry, please contact us.