ПАСПОРТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ

Технически паспорт на сграда

Основната цел на паспортизацията на съществуващи сгради  е  безопасната им експлоатация в целия жизнен цикъл. Паспорт на сградата също така е необходим документ при кандидатстване по редица национални програми за финансиране. Преди започването на всяка реконструкция е задължително да се направи обследване на конструкцията, а резултатите да се отразят под формата на технически паспорт към обекта. Паспорта обхваща цялата сграда и е придружен с дейности по частично обследване на конструкцията. Не е допустимо изготвянето на паспорт за отделен етаж или част сградата.

Какво съдъжа паспорта на сграда?

Най-общо документите включени в паспорта дават яснота относно състоянието и надеждността на конструкцията и необходимите мерки за поддържането и безаварийната експлоатация в бъдеще. Към техническия паспорт се прилага и доклад за енегрийната ефективност на сградата. Първата глава от паспорта съдържа основни характеристики за обекта като идентификационни данни и параметри – вид на строежа, предназначение, категория строеж, година на строителство, конструктивна система, данни за минали преустройства, налична документация и други. Втората глава включва, основни обемнопланировъчни и функционални показатели, част конструкции, както и инсталационна и технологична осигуреност. Към този етап от паспортизацията може да се наложи архитектурно заснемане на сградата – в план и фасади. Заключението е последната глава от паспорта, като в него се описват подробно всички мерки за поддържане на сградата в добро състояние. Предвиждат се и срокове за извършване на необходими ремонти и контролен мониторинг.

Кои сгради се нуждаят от паспортизация и къде се регламентира дейността?

Техническият паспорт се съставя за всички завършени нови строежи, преди въвеждането им в експлоатация, както и за съществуващите сгради. Изключение са допълващото застрояване, временните строежи, незаконните по по смисъла на чл. 225, ал. 2 ЗУТ, както и тези без траен устройствен статут.
За съществуващите сгради технически паспорт се съставя само след проведено обследване за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 ЗУТ.
Изготвянето на технически паспорт е регламентирано с чл. 176а  от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. В нея са определени обхватът и съдържанието на техническите паспорти на строежите.

Каква е цената за паспорт на сграда?

Цената за изготвянето на технически паспорт варира в зависимост от големината и сложността на сградата, наличната информация и бъдещите строителни намерения. Друг фактор, който може значително да повиши цената на паспорта, е несъответствието на наличната строителна документация с фактически изпълненото по време на строителството. В такъв случай се налага архитектурно и конструктивно заснемане. Цената за архитектурно заснемане варира от 1,5лв до 3лв на квадрат, като зависи от големината на проекта и сложността му.  Към 2021 г., цена за паспортизация на сграда е от 3  до 6лв на квадрат застроена площ. Сроковете за изготвянето на паспорт са в широки граници, като започват от 25 работни дни. При необходимост от възстановяване на строителни книжа, в зависимост от спецификите на обекта, този срок може да достигне 40 работни дни.

Как да намалим цената?

При определяне на цената за паспорт, от решаващо значение е наличната строителна документация за сградата. За строежите от 5-та категория тя най-често се намира в архивите на районните общини. За по-високите категории такива архиви се пазят в регионалните направления. За Столична община това е Направление „Архитектура и Градоустройство“. Въпреки всичко, качественото изготвяне на паспорта, финалните заключения и препоръки в него могат да спестят значителни бъдещи разходи и главоболия по поддръжката на сградата. В някои случаи информацията в паспорта може да се окаже решаваща за продължителността на живота на една сграда. Прекалено евтиното и фиктивно извършване на обследването и съставянето на този документ крият рискове за здравето на сградата и нейната безопасност.

За конкретно запитване, моля свържете се с нас.